Close sidebar
Skip to content

AKORI EKO: ATUNYEWO LORI SILEBU EDE YORUBA

Ninu oro ‘baba’ ege meji ni a ni: ‘ba-ba’. Ege kookan ni o ni iro faweli ati ami ohun. Ege kookan yii ni a n pe ni silebu.

ABUDA SILEBU

(i)         Silebu le je iro faweli kan tabi iro konsonanti ati faweli. Apeere:

                                    i – ya

                                    ba – ba

                                    ko – bo

                                    e – gbon

(ii)        Iye ibi ti ohun ba ti je yo ninu oro kan ni yoo fi iye silebu ti oro naa ni han. Bi apeere:

Ife        –          Ibi meji ni ohun ti je yo           (Silebu meji)

Omuti –          Ibi meta ni ohun ti je yo          (Silebu meta)

Ikadii   –          Ibi merin ni ohun ti je yo        (Silebu merin)

IHUN SILEBU

Apa meji ni silebu pin si. Awon ni:

  • Odo silebu
  • Apaala silebu

(i)         Odo Silebu: Odo silebu ni ipin ti a maa n gbo ketekete ti a ba pe ege silebu kan. Ori re ni ami ohun n wa. Iro faweli tabi konsonanti aranmu asesilebu ‘n’ ni won le je odo silebu. Odo silebu ni a fala si nidii wonyi:

i-wa

i-gba-la

o-ron-bo

(ii) Apaala Silebu: Awon iro ti a ki i gbo ketekete ti a ba pe oro sita. Konsonanti inu silebu ni o maa n duro bii apaala silebu. Apaala silebu ni a fala si nidii wonyi:

i-wa

o-san

du-n-du

EYA IHUN SILEBU

See also  AKOLE ISE: ORIKI ATI ILANA KIKO AROKO YORUBA PELU APEERE

(i)         Silebu Onifaweli Kan (F): Eyi le je eyo faweli kan soso. Apeere iro faweli bee ni a fala si nidii wonyi:

A ti lo

Mo ri o

Mo ka a

Gbogbo iro faweli wonyi le da duro bii silebu:

a, e, ҿ, i, o, ϙ, u,

a, e, ҿ, i, o, ϙ, u,

a, e, ҿ, i, o, ϙ, u,

(ii)        Silebu Alahunpo Konsonanti ati Faweli (KF). Apeere iru silebu bee ni wonyi:

wa, ba, bϙ, bҿ, ri, ra, mo, kϙ

gbϙn, ran, tan, rin, kun, wϙn

(iii)       Konsonanti aranmupe asesilebu (N). Apeere iru silebu bee niyi:

n lϙ

o-ro-n-bo

i-sa-n-sa

PINPIN ORO SI SILEBU

Awon oro kan wa ti won ni ju silebu kan lo ninu ihun. Awon oro bee ni a pe ni ‘oro olopo silebu’. Apeere:

(i)         Oro Onisilebu Meji

Oro Ipin Ihun Iye silebu
ҿgbon

ifҿ

iku

Bϙla

Ҿ-gbon

i-fҿ

i-ku

Bϙ-la

f-kf

f-kf

f-kf

kf-kf

meji

meji

meji

meji

 

(ii)        Oro Onisilebu Meta

Oro Ipin Ihun Iye silebu
Idoti

Agbado

Ijangbon

Kansu

Gbangba

Banjo

Gende

Gbolahan

I-do-ti

a-gba-do

i-jan=gbon

ka-n-su

gba-n-gba

Ba-n-jo

Ge-n-de

Gbo-la-han

f-kf-kf

f-kf-kf

f-kf-kf

kf-n-kf

kf-n-kf

kf-n-kf

kf-n-kf

kf-kf-kf

meta

meta

meta

meta

meta

meta

meta

meta

 

(iii)       Oro Onisilebu Merin:

Oro Ipin Ihun Iye silebu
Ekunrere

Alangba

Opolopo

Olatunji

Mofiimu

Ankoo

Laaro

e-kun-re-re

a-la-n-gba

o-po-lo-po

O-la-tun-ji

Mo-fi-i-mu

a-n-ko-o

la-a-a-ro

f-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf

kf-kf-f-kf

f-n-kf-f

kf-f-f-kf

merin

merin

merin

merin

merin

merin

merin

 

(iv)       Oro Onisilebu Marun-un

Oro Ipin Ihun Iye silebu
Alaafia

Ogunmodede

Ogedengbe

Alagbalugbu

Agbalajobi

Nigbakuugba

a-la-a-fi-a

o-gun-mo-de-de

o-ge-de-n-gbe

a-la-gba-lu-gbu

a-gba-la-jo-bi

ni-gba-ku-u-gba

f-kf-f-kf-f

f-kf-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf-n-kf

f-kf-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf-kf

kf-kf-kf-f-kf

marun-un

marun-un

marun-un

marun-un

marun-un

marun-un

 

(v)        Oro Onisilebu Mefa

Oro Ipin Ihun Iye silebu
Gbangbayikita

Orogodoganyin

Afarajoruko

Alapandede

Konsonanti

Bookubooku

Gba-n-gba-yi-ki-ta

o-ro-go-do-gan-yin

a-fa-ra-jo-ru-ko

a-la-pa-n-de-de

ko-n-so-na-n-ti

bo-o-ku-bo-o-ku

kf-n-kf-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf-kf-kf

f-kf-kf-kf-kf-kf

a-kf-kf-n-kf-kf

kf-n-kf-kf-f-kf

kf-f-kf-kf-f-kf

mefa

mefa

mefa

mefa

mefa

mefa

 

ISE AMUTILEWA

  1. (a) Ki ni Silebu? (b) So abuda silebu meji ti o mo pelu apeere
  2. Ko apeere oro marun-un ti o ni konsonanti aranmupe asesilebu. Pin won si iye silebu.
  3. Pin awon oro wonyi si iye silebu won:

(i) Akalamagbo           (ii) Olododo                 (iii) Aworerin-in          (iv) Akikanju

(v) Osoosu                   (vi) egbeegberun        (vii) ileladewa             (viii) igbaradi

(ix) iyaloosa                 (x) Akerefinusogbon

 

See also

AKORI EKO: AROKO AJEMO – ISIPAYA

AKORI EKO: MOFIIMU

AKORI EKO: ATUNYEWO AAYAN OGBUFO

AKORI EKO: ORAN DIDA ATI IJIYA TI O TO

AKORI EKO: IYATO TI O WA LARIN ORO APONLE ATI APOLA APONLE

SUBSCRIBE BELOW FOR A GIVEAWAY

Building & maintaining an elearning portal is very expensive, that is why you see other elearning websites charge fees. Help to keep this learning portal free by telling mum or dad to donate or support us. Thank you so much. Click here to donate

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!